Τσιμεντοειδές υδραυλικό συνδετικό που αναμιγνύεται με χαλαζιακες ψηφίδες, μαρμαροψηφίδες, έγχρωμες ελαφροψηφίδες και ψηφίδες από ανακυκλωμένο γυαλί για δημιουργία μικρο-βοτσαλωτών υψηλής αντοχής σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες.